Shrewsury Historical Society

SHREWSBURY HISTORICAL SOCIETY

Shrewsbury, Massachusetts


1830 Schoolhouse
Shrewsbury Historical Society and Museum
P.O. Box 641
Shrewsbury, Massachusetts